Missie

Dunamare Onderwijsgroep is er om scholen te laten groeien tot het beste dat zij kunnen zijn. Zodat iedere leerling optimaal kan groeien. Kennisoverdracht, persoonlijke ontwikkeling en voorbereiding op deelname in de maatschappij staan centraal. Door talenten in de volle breedte te ontwikkelen en onze leerlingen op te leiden tot competente mensen die zich bewust zijn van onze democratische en maatschappelijke basiswaarden. Mensen die de wereld met open vizier tegemoet treden, met respect en vertrouwen. Die kunnen ondernemen, onderzoeken en overtuigen.

Goed onderwijs voor elke leerling.

 

Visie

Om uit iedere leerling het beste naar boven te halen, is onderwijskwaliteit voor Dunamare Onderwijsgroep het belangrijkste speerpunt. Goed bestuur en goed werkgeverschap zijn essentiële voorwaarden om geweldig onderwijs mogelijk te maken. Het is onze ambitie om een onderscheidende onderwijswerkgever te zijn in Nederland, zodat we toptalent kunnen aantrekken en kunnen vasthouden.

School is een veilige plek met persoonlijke aandacht voor ieder kind.

 

Kernwaarden

Dunamare Onderwijsgroep is de verbindende factor tussen 22 verschillende scholen. Hoe verschillend onze scholen ook zijn, zij delen allemaal de vier kernwaarden van Dunamare Onderwijsgroep:

 • ambitieus
 • professioneel
 • uitdagend
 • inlevend

Vanuit deze kernwaarden én onze overkoepelende missie en visie handelen al onze medewerkers, zowel het onderwijzend als het onderwijsondersteunend personeel, op alle scholen en het Bestuurs- en Servicebureau.

Bestuursprotocollen en -reglementen

 

Dunamare Onderwijsgroep wil een goede en onderscheidende onderwijswerkgever zijn. Goed werkgeverschap impliceert ook goed werknemerschap. Dat betekent dat we een beroep doen op onze medewerkers om te handelen naar de afspraken die we met elkaar hebben gemaakt. Dunamare Onderwijsgroep hecht bovendien veel belang aan goed bestuur en leeft naar de letter én de geest van de Code Goed Onderwijsbestuur. Dunamare Onderwijsgroep onderschrijft het belang van deze code en past deze ook toe. De afgelopen jaren is een aantal protocollen en reglementen geactualiseerd en in werking getreden. We hechten een groot belang aan de inhoud van deze protocollen en reglementen en aan de naleving ervan. U kunt ze hieronder downloaden (in PDF).

 

Privacy statement
Dunamare Onderwijsgroep en haar scholen respecteren de privacy van iedereen die bij de school betrokken is. We werken met verschillende soorten persoonsgegevens, zoals naam, adresgegevens, e-mailadressen en resultaten (cijfers) en maken daarvoor gebruik van verschillende geautomatiseerde systemen waarin we data opslaan. We verplichten ons om naar beste vermogen zorgvuldig om te gaan met persoonsgegevens en met de systemen die we in dat verband benutten. In onze privacyverklaring, die in het bijzonder betrekking heeft op de persoonsgegevens van leerlingen, hun wettelijke vertegenwoordigers en medewerkers, willen we dit bevestigen en vastleggen. Deze privacyverklaring maakt deel uit van het algemeen beleid van Dunamare Onderwijsgroep, in het bijzonder het beleid op gebied van integriteit en privacybescherming en vindt overige grondslag in de Algemene Verordening Persoonsgegevens (AVG).

Algemene klachtenregeling

Integriteitscode Dunamare Onderwijsgroep 

Gedragscode social media 

Klokkenluidersregeling Dunamare Onderwijsgroep

Privacyreglement Dunamare Onderwijsgroep 

Privacyverklaring scholen Dunamare Onderwijsgroep

Protocol schorsing en verwijdering 

Bestuursreglement 2020

Reglement RvT – 2016

Statuten Dunamare Onderwijsgroep 

Organisatie

Dunamare Onderwijsgroep bestaat uit 22 scholen voor voortgezet onderwijs. De scholen beslaan het hele spectrum van praktijkonderwijs tot gymnasium. Ze zijn te vinden in de regio’s Haarlem, Haarlemmermeer, IJmond, Uithoorn en Harlingen. Ruim 1.700 Dunamare collega’s doen er alles aan om zo goed mogelijk onderwijs te bieden aan bijna 14.000 leerlingen.

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht controleert het beleid van het College van Bestuur (CvB) en ziet toe op de algemene gang van zaken binnen in de stichting. Ook is de RvT betrokken bij ontwikkelingen rond onze drie strategische pijlers: goede onderwijskwaliteit, goed werkgeverschap en goed bestuur. Naast de rol van toezichthouder fungeert de RvT ook als klankbord en werkgever van het CvB en keurt zij de reglementen, beleidsplannen en begrotingen goed. Verder stelt de RvT op voorstel van het CvB de strategische organisatiedoelen vast en bewaakt zij de uitvoering daarvan.

De Code ‘Goed Onderwijsbestuur’ vormt de leidraad voor bestuur, toezicht en verantwoording.

De Raad van Toezicht bestaat uit:

 • Mw. J.C. Huizinga, voorzitter
 • Dhr. R.H. Dubbeldeman, vicevoorzitter
 • Mw. T.J. Triezenberg
 • Mw. F.C. Azimullah
 • Dhr. S. Haringa 
 • Dhr. R.K. van Rijn

 • Mw J.S. Duttenhofer

 

College van Bestuur

 College van Bestuur (CvB), benoemd door de Raad van Toezicht, is eindverantwoordelijk voor de scholen en de stichting. Het College van Bestuur (CvB) bestaat uit twee leden: Henk Post en April van Loenen. 

Het CvB is eindverantwoordelijk voor de scholen en de stichting, en vormt het bevoegd gezag van de scholen. Het CvB ontwikkelt de groepsstrategie, met het optimaliseren van de onderwijskwaliteit als belangrijkste focus. Het CvB werkt niet expliciet met portefeuilles, omdat dat geen recht zou doen aan de integrale en dus gedeelde verantwoordelijkheid. Wel hebben beide leden de scholen en een aantal werkvelden verdeeld, waarbinnen zij optreden als initiatiefnemer,  procesverantwoordelijke en eerste aanspreekpunt. Het onderwijsbeleid vormt hierop de grote uitzondering. Dit thema raakt de essentie van het werk. Daarom zijn de twee CvB-leden hier beiden verantwoordelijk voor. 

U kunt contact opnemen met het College van Bestuur door te e-mailen aan: bestuurssecretariaat@dunamare.nl.   

Henk Post en April van Loenen 

Directieraad

Alle rectoren en directeuren van onze 22 scholen vormen samen de Directieraad. Dit is het belangrijkste adviesorgaan van het College van Bestuur (CvB). De Directieraad komt gemiddeld zes keer per jaar samen om bovenschools beleid te ontwikkelen, de strategische agenda uit te voeren, de onderwijskwaliteit blijvend te verbeteren, kennis en ervaring met elkaar te delen en van gedachten te wisselen over actuele onderwerpen. Daarnaast zijn er  bijeenkomsten waarbij specifieke strategische thema’s op de agenda staan. Om gericht aandacht te kunnen geven aan actuele thema’s en vakgebieden en daarmee meer diepgang te creëren, hebben de directeuren bovendien drie kwaliteitsgroepen ingesteld:  

 • Onderwijs 
 • Goed bestuur 
 • Goed werkgeverschap 

In elke kwaliteitsgroep zitten, naast leden van de Directieraad, ook leden van het CvB. Elke kwaliteitsgroep krijgt ondersteuning van een afdelingshoofd van het Bestuurs- en Servicebureau. De kwaliteitsgroepen doen beleidsvoorbereidend werk voor de Directieraad en ontwikkelen of geven nadere invulling aan beleid. De voltallige Directieraad geeft hierover advies aan het CvB.  

Platforms schoolsoorten  

Directeuren, rectoren en College van Bestuur komen een aantal keer per jaar bijeen in platforms: platforms per schoolsoort en platforms per regio. Per schoolsoort heeft Dunamare Onderwijsgroep een platform avo, een platform vmbo-breed en een platform praktijkonderwijs (pro). In deze platforms worden thema’s besproken die specifiek van toepassing zijn op een bepaalde schoolsoort.

GMR

Naast medezeggenschap op de individuele scholen, is er binnen Dunamare Onderwijsgroep ook een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR). De GMR is schooloverstijgend en bestaat uit medewerkers, ouders en leerlingen die daarmee actief betrokken zijn bij het ontwikkelen van ons beleid.

Samenstelling schooljaar 2019-2020: Namens de oudergeleding: Gertjan Nederbragt (voorzitter), Kees Vogelesang, Roos Schulte en Jasintha Duijndam. Namens de leerlinggeleding: Jesper Einmahl, Julie van Liere , Wessel Fonck en Damian van Wonderen. Namens de personeelsgeleding: Michel Frijns, Arie van Rij, Mirjam de Meijere, Niesjen Spencer-Maters, Koen Anthoni, Ciska Smit, Richard Stet, Stephan Angeliek Schotvanger-Bosma. 

GMR houdt zich bezig met zaken die voor alle- of een groot deel van onze scholen van belang zijn. Het gaat dan om onderwerpen waarbij de GMR advies- of instemmingsrecht heeft. Denk bijvoorbeeld aan de begroting, de klachtenregeling, het HR-beleid of de verwijdering of de elektronische informatie- en communicatieregeling. Het College van Bestuur informeert de GMR over belangrijke ontwikkelingen binnen Dunamare Onderwijsgroep. Bovendien is één keer per jaar een delegatie van de Raad van Toezicht aanwezig bij een GMR-vergadering. De GMR kent naast het Dagelijks bestuur twee commissies die zijn betrokken bij de beleidsvoorbereiding: de commissie Personeel en de commissie Financiën.

Download hier het Medezeggenschapsstatuut Dunamare Onderwijsgroep

Klik hier om naar de website van de GMR te gaan.

Bestuurs- en Servicebureau
Dunamare Onderwijsgroep heeft een Bestuurs- en Servicebureau dat de scholen en het CvB ondersteunt op het gebied van onderwijskwaliteit, financiën, HR, ICT, communicatie, huisvesting en inkoop. Het Servicebureau ‘ontzorgt’ de scholen door een aantal praktische zaken uit handen te nemen. Bijvoorbeeld door te zorgen voor de personeels- en salarisadministratie, financiën, huisvesting, communicatie en gezamenlijke inkoop. Zo krijgen scholen de ruimte om zich volledig te richten op het allerbelangrijkste: goed onderwijs voor iedere leerling. Het Bestuursbureau ondersteunt het CvB en de Directieraad bij de vormgeving en uitvoering van de strategische agenda. Bijvoorbeeld bij de strategische HR-beleidsagenda en het onderwijskwaliteitsbeleid.
Organigram

Thema’s

Onze kernwaarden vertellen wie we zijn. Onze thema’s maken duidelijk wat we belangrijk vinden. Bij Dunamare Onderwijsgroep staan drie thema’s centraal:

 • Onderwijskwaliteit
 • Goed bestuur
 • Goed werkgeverschap

Dunamare Onderwijsgroep staat voor de brede talentontwikkeling van iedere leerling. De ambitie van de scholen binnen Dunamare reikt dan ook verder dan uitsluitend voldoen aan wet- en inspectietoetsing.

Dunamare-scholen zijn voor de brede talentontwikkeling van iedere leerling écht van toegevoegde waarde. Samen gaan wij ‘van goed naar geweldig’. De primaire focus binnen Dunamare Onderwijsgroep ligt dan ook op de onderwijskwaliteit, in de overtuiging dat het altijd beter kan. Onze twee andere pijlers, goed bestuur en goed werkgeverschap, staan ten dienste van de onderwijskwaliteit.

Bekijk hier het koersplan van Dunamare Onderwijsgroep.

Klik hier en bekijk de filmpjes waarin we laten zien wat een aantal collega’s binnen onze onderwijsgroep doen om voorbij goed te komen, dichterbij geweldig. Luister naar hun verhalen en laat u inspireren.

Onderwijskwaliteit

De scholen van Dunamare Onderwijsgroep staan voor onderwijs van hoge kwaliteit, waarbij iedereen zijn talenten in de volle breedte kan ontwikkelen. Goed onderwijs is bij ons méér dan alleen maar voldoen aan de normen van de Inspectie van het Onderwijs. Wat we onder goed onderwijs verstaan, hebben we als Dunamare-scholen gezamen­lijk bepaald en weergegeven in het Dunamare kwaliteitsprofiel.

Naast het inspectiekader is er in het kwaliteitsprofiel o.a. aandacht voor de doorlopende leerlijn, burgerschap, onderwijs dat aansluit bij het vervolgonderwijs, een veilig klimaat, goede ondersteuning en mediawijsheid. Op deze manier waarborgen we dat ons onderwijs de brede talentonwikkeling van leerlingen mogelijk maakt en stimuleert. Klik hier om de Dunamare kwaliteitsprofielen voor het VO, VSO en PRO te openen.

Hoe we dagelijks werken aan het verbeteren van deze onderwijskwaliteit, hebben we beschreven in het Dunamare kwaliteitsbeleid. Of je nou leraar, onderwijsondersteuner, schoolleider, ouder of anderszins bij onze scholen betrokken bent: dit boekje biedt aanknopingspunten en voorbeelden uit de dagelijkse praktijk over hoe wij werken aan onderwijsverbetering en is bedoeld als inspiratie voor iedereen. 

Informatie over veel kwaliteitsindicatoren is terug te vinden op www.scholenopdekaart.nl. Op deze website kan per school informatie over bijvoorbeeld slagingspercentages of de waardering door leerlingen en ouders worden teruggevonden.

Goed bestuur

Wij geloven in de kracht van onze individuele scholen. Daarom nemen we beslissingen in principe daar waar ze effect hebben: in de klas, in het team, in de school. Het College van Bestuur ontwikkelt de strategische kaders, de rector of schooldirecteur is verantwoordelijk voor het vaststellen van de bijbehorende doelen van de eigen school en omschrijft
deze in het schoolplan. Dat gebeurt binnen de strategische kaders van Dunamare Onderwijsgroep en na overleg met de teams en advies van de medezeggenschapsraden. We horen dus altijd de stem van en gaan de dialoog aan met medewerkers, leerlingen en ouders. Bovendien zijn er kwaliteitsgroepen, schoolsoort- en regioplatforms waarin we de
dialoog zo mogelijk ook breder trekken. Dunamare Onderwijsgroep werkt daarbij volgens de Code Goed Onderwijsbestuur, een branche-eigen invulling van ‘good governance’. Deze code gaat over de manier waarop schoolbesturen die lid zijn van de VO-raad hun scholen besturen, transparantie, zelfevaluatie en het voorkomen van belangenverstrengeling.Openheid en overleg zijn diep verankerd in het karakter van Dunamare Onderwijsgroep.
Dit sluit perfect aan op de regels van de code, die we ook toepassen in ons dagelijks handelen.

Goed werkgeverschap

Goed werkgeverschap is een van de twee ondersteunende pijlers in onze reis van goed naar geweldig. Dit vanuit de gedachte dat talentontwikkeling van leerlingen hand in hand gaat met de talentontwikkeling van alle medewerkers die tezamen de onderwijsgroep vormen. Wij handelen vanuit de overtuiging dat de prestaties van onze medewerkers
cruciaal zijn bij het verwezenlijken van de ambitie die ons bindt: het stimuleren van de brede talentontwikkeling van alle leerlingen. Naast een focus op talentontwikkeling van de medewerkers geven we binnen onze onderwijsgroep invulling aan goed werkgeverschap door een aantrekkelijk en onderscheidend werkgever te zijn. Zodat we nieuwe medewerkers aan ons weten te binden en – minstens zo belangrijk – blijven boeien.

Goed werkgeverschap betekent ook dat er een strategisch en eenduidig personeelsbeleid is. Daarin is veel aandacht voor het loopbaanperspectief van iedere bestaande of potentiële medewerker, met een hoge mate van mobiliteit binnen de groep als geheel. Passend bij persoonlijke mogelijkheden en drijfveren, en ten dienste van de onderwijskwaliteit. We zorgen voor aantrekkelijke primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden. Maar ook voor een veilige en inspirerende werkomgeving, waarmee we getalenteerde mensen aan ons weten te binden en blijven boeien.