Algemene klachtenregeling april 2018Missie

Dunamare Onderwijsgroep is er om scholen te laten groeien tot het beste dat zij kunnen zijn. Zodat iedere leerling optimaal kan groeien. Kennisoverdracht, persoonlijke ontwikkeling en voorbereiding op deelname in de maatschappij staan centraal. Door talenten in de volle breedte te ontwikkelen en onze leerlingen op te leiden tot competente mensen die zich bewust zijn van onze democratische en maatschappelijke basiswaarden. Mensen die de wereld met open vizier tegemoet treden, met respect en vertrouwen. Die kunnen ondernemen, onderzoeken en overtuigen.

Goed onderwijs voor elke leerling.

 

Visie

Om uit iedere leerling het beste naar boven te halen, is onderwijskwaliteit voor Dunamare Onderwijsgroep het belangrijkste speerpunt. Goed bestuur en goed werkgeverschap zijn essentiële voorwaarden om geweldig onderwijs mogelijk te maken. Het is onze ambitie om een onderscheidende onderwijswerkgever te zijn in Nederland, zodat we toptalent kunnen aantrekken en kunnen vasthouden.

School is een veilige plek met persoonlijke aandacht voor ieder kind.

 

Kernwaarden

Dunamare Onderwijsgroep is meer dan een naam. Het is een verbindende factor tussen 24 verschillende scholen. Dunamare Onderwijsgroep heeft een uitgesproken karakter, samen te vatten in vier kernwaarden:

 • ambitieus
 • professioneel
 • uitdagend
 • inlevend

Vanuit deze kernwaarden werken alle medewerkers, lesgevend en ondersteunend, op de verschillende scholen.

Organisatie

Dunamare Onderwijsgroep bestaat uit 24 scholen voor voortgezet onderwijs. De scholen beslaan het hele spectrum van praktijkonderwijs tot gymnasium. Ze zijn te vinden in de regio’s Haarlem, Haarlemmermeer, IJmond, Uithoorn en Harlingen. Ruim 1.700 Dunamare collega’s doen er alles aan om zo goed mogelijk onderwijs te bieden aan bijna 14.000 leerlingen.

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht controleert het beleid van het College van Bestuur (CvB) en ziet toe op de algemene gang van zaken binnen in de stichting. Ook is de RvT betrokken bij ontwikkelingen rond onze drie strategische pijlers: goede onderwijskwaliteit, goed werkgeverschap en goed bestuur. Naast de rol van toezichthouder fungeert de RvT ook als klankbord en werkgever van het CvB en keurt zij de reglementen, beleidsplannen en begrotingen goed. Verder stelt de RvT op voorstel van het CvB de strategische organisatiedoelen vast en bewaakt zij de uitvoering daarvan.

De Code ‘Goed Onderwijsbestuur’ vormt de leidraad voor bestuur, toezicht en verantwoording.

De Raad van Toezicht bestaat uit:

 • Mw. T. Huizinga, voorzitter
 • Mw. T. Triezenberg
 • Mw. F.C. Azimullah
 • Dhr. S. Haringa 
 • Mw. A.M. Mur
 • Dhr. W.H.J. Passtoors
 • Dhr. R.H. Dubbeldeman
College van Bestuur

Het College van Bestuur (CvB), benoemd door de Raad van Toezicht, is eindverantwoordelijk voor de scholen en de stichting. Het CvB ontwikkelt ook de groepsstrategie.

Het College van Bestuur (CvB) bestaat uit twee leden: Albert Strijker en Jan Rath. Het CvB is eindverantwoordelijk
voor de scholen en de stichting en vormt het bevoegd gezag van de scholen. Het CvB ontwikkelt ook de groepsstrategie met het verder verbeteren van de onderwijskwaliteit als belangrijkste focus. In samenspraak met de medewerkers en leiding op de scholen heeft het CvB onze strategische agenda vastgesteld, handelend vanuit de vier kernwaarden van Dunamare Onderwijsgroep:
ambitieus, professioneel, uitdagend en inlevend. Dunamare-scholen zetten zich met hart en ziel in voor de brede talentontwikkeling van iedere leerling en leveren daarmee letterlijk toegevoegde waarde.

albert-strijker jan-rath

Het College van Bestuur (CvB) bestaat uit Albert Strijker (links) en Jan Rath

Het CvB is eindverantwoordelijk voor de scholen en de stichting, en vormt het bevoegd gezag van de scholen. Het CvB ontwikkelt de groepsstrategie, met het optimaliseren van de onderwijskwaliteit als belangrijkste focus. In samenspraak met de medewerkers en leiding van de scholen heeft het CvB een strategische agenda vastgesteld vanuit de vier kernwaarden van Dunamare Onderwijsgroep: ambitieus, professioneel, uitdagend en inlevend. Dunamare-scholen zetten zich met hart en ziel in voor de brede talentontwikkeling van iedere leerling en leveren daarmee letterlijk toegevoegde waarde. Het CvB is eindverantwoordelijk voor het algehele onderwijsbeleid en werkt niet expliciet met portefeuilles, omdat dat geen recht zou doen aan de integrale en dus gedeelde  verantwoordelijkheid. Wel hebben beide leden de scholen en een aantal werkvelden verdeeld, waarbinnen zij optreden als initiatiefnemer,  procesverantwoordelijke en eerste aanspreekpunt. Het onderwijsbeleid vormt hierop de grote uitzondering. Dit thema raakt de essentie van het werk. Daarom zijn de twee CvB-leden hier beiden verantwoordelijk voor. Verder is de verdeling van werkvelden als volgt:

Albert Strijker is voorzitter van het CvB en richt zich primair op financiën, huisvesting en inkoop, ICT en communicatie. Jan Rath is verantwoordelijk voor alle ontwikkelingen op HR-gebied, waaronder (de implementatie van) het strategisch HR-beleidsplan dat in 2016 is vastgesteld. Hij richt zich hierin met name op talentontwikkeling van de medewerkers, professionalisering en andere HR-thema’s. In die context houdt hij zich ook bezig met de Dunamare Academie en Opleidingsschool H2O.

U kunt het College van Bestuur mailen via bestuurssecretariaat@dunamare.nl.

Directieraad

Alle rectoren en directeuren van onze 24 scholen vormen samen de Directieraad. Dit is het belangrijkste adviesorgaan van het College van Bestuur (CvB). De Directieraad komt gemiddeld zes keer per jaar samen om bovenschools beleid te ontwikkelen, de strategische agenda uit te voeren, de onderwijskwaliteit blijvend te verbeteren, kennis en ervaring met elkaar te delen en van gedachten te wisselen over actuele onderwerpen. Daarnaast zijn er een- en tweedaagse bijeenkomsten waarbij specifieke strategische thema’s op de agenda staan. Om gericht aandacht te kunnen geven aan actuele thema’s en vakgebieden en daarmee meer diepgang te creëren, hebben de directeuren bovendien drie kwaliteitsgroepen ingesteld:  

 • Onderwijs 
 • Goed bestuur 
 • Goed werkgeverschap 

In elke kwaliteitsgroep zitten, naast leden van de Directieraad, ook leden van het CvB. Elke kwaliteitsgroep krijgt ondersteuning van een medewerker van het Bestuurs- en Servicebureau. De kwaliteitsgroepen doen beleidsvoorbereidend werk voor de Directieraad en ontwikkelen of geven nadere invulling aan beleid. De voltallige Directieraad geeft hierover advies aan het CvB.  

Platforms schoolsoorten  

Directeuren, rectoren en College van Bestuur komen een aantal keer per jaar bijeen in platforms: platforms per schoolsoort en platforms per regio. Per schoolsoort heeft Dunamare Onderwijsgroep een platform avo, een platform vmbo-breed en een platform praktijkonderwijs (pro). In deze platforms worden thema’s besproken die specifiek van toepassing zijn op een bepaalde schoolsoort.

GMR

Naast medezeggenschap op de individuele scholen, is er binnen Dunamare Onderwijsgroep ook een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR). De GMR is schooloverstijgend en bestaat uit medewerkers, ouders en leerlingen die daarmee actief betrokken zijn bij het ontwikkelen van ons beleid.

(Foto GMR schooljaar 2017-2018)

Samenstelling schooljaar 2017-2018: Namens de oudergeleding: T. Bosma (voorzitter), G. Pieters, E. Laarhoven (niet op de foto), A. Riepma. Namens de leerlinggeleding: A. Wazir, L. van Wieren, J. Thomassen, R. Zoutman. Namens de personeelsgeleding: F. de Koning (niet op de foto), A. van Rij (secretaris), M. de Meijere, N. Spencer-Maters, K. Anthoni, C. Smit, R. Stet, S. Cobbenhagen.

De GMR houdt zich bezig met zaken die voor alle- of een groot deel van onze scholen van belang zijn. Het gaat dan om onderwerpen waarbij de GMR advies- of instemmingsrecht heeft. Denk bijvoorbeeld aan de begroting, de klachtenregeling, het HR-beleid of de verwijdering of de elektronische informatie- en communicatieregeling. Het College van Bestuur informeert de GMR over belangrijke ontwikkelingen binnen Dunamare Onderwijsgroep. Bovendien is één keer per jaar een delegatie van de Raad van Toezicht aanwezig bij een GMR-vergadering. De GMR kent naast het Dagelijks bestuur twee commissies die zijn betrokken bij de beleidsvoorbereiding: de commissie Personeel en de commissie Financiën.

Download hier het Medezeggenschapsstatuut Dunamare Onderwijsgroep

Klik hier om naar de website van de GMR te gaan.

Bestuurs- en Servicebureau
Dunamare Onderwijsgroep heeft een Bestuurs- en Servicebureau dat de scholen en het CvB ondersteunt op het gebied van onderwijskwaliteit, financiën, HR, ICT, communicatie, huisvesting en inkoop. Het Servicebureau ‘ontzorgt’ de scholen door een aantal praktische zaken uit handen te nemen. Bijvoorbeeld door te zorgen voor de personeels- en salarisadministratie, financiën, huisvesting, communicatie en gezamenlijke inkoop. Zo krijgen scholen de ruimte om zich volledig te richten op het allerbelangrijkste: goed onderwijs voor iedere leerling. Het Bestuursbureau ondersteunt het CvB en de Directieraad bij de vormgeving en uitvoering van de strategische agenda. Bijvoorbeeld bij de strategische HR-beleidsagenda en het onderwijskwaliteitsbeleid.
Organigram

Thema’s

Onze kernwaarden vertellen wie we zijn. Onze thema’s maken duidelijk wat we belangrijk vinden. Bij Dunamare Onderwijsgroep staan drie thema’s centraal:

 • Onderwijskwaliteit
 • Goed bestuur
 • Goed werkgeverschap

Dunamare Onderwijsgroep staat voor de brede talentontwikkeling van iedere leerling. De ambitie van de scholen binnen Dunamare reikt dan ook verder dan uitsluitend voldoen aan wet- en inspectietoetsing.

Dunamare-scholen zijn voor de brede talentontwikkeling van iedere leerling écht van toegevoegde waarde. Samen gaan wij ‘van goed naar geweldig’. De primaire focus binnen Dunamare Onderwijsgroep ligt dan ook op de onderwijskwaliteit, in de overtuiging dat het altijd beter kan. Onze twee andere pijlers, goed bestuur en goed werkgeverschap, staan ten dienste van de onderwijskwaliteit.

Bekijk hier het koersplan van Dunamare Onderwijsgroep.

Klik hier en bekijk de filmpjes waarin we laten zien wat een aantal collega’s binnen onze onderwijsgroep doen om voorbij goed te komen, dichterbij geweldig. Luister naar hun verhalen en laat u inspireren.

Onderwijskwaliteit
Omdat wij staan voor de talentontwikkeling van iedere leerling, moeten we optimaal onderwijs bieden, toegespitst op individuele wensen en mogelijkheden. Bij Dunamare is onderwijskwaliteit dan ook verreweg het belangrijkste thema.

De normen die de Inspectie stelt, zien we als een taakstellend minimum. Onze ambitie reikt verder, we gaan tenslotte ‘van goed naar geweldig’. Maar hoe ziet optimaal onderwijs volgens Dunamare er nu eigenlijk uit? En wat betekent dat voor ons dagelijks handelen? Om die vraag zo concreet mogelijk te beantwoorden, zijn de Dunamare-kwaliteitsprofielen ontwikkeld. Daarbij maken we onderscheid naar les-, school- en bestuursniveau.

Dit zijn de uitgangspunten van de Dunamare-kwaliteitsprofielen:

 • We redeneren altijd vanuit ons doel, brede talentontwikkeling van iedere leerling. Waarom zijn we er, hoe vullen we onze rol in en wat doen we om ons doel te bereiken?
 • De kwaliteitsprofielen vormen de basis voor een voortdurende open dialoog. We denken samen na over waar we staan, waar we kunnen verbeteren en wat we daarvoor nodig hebben. Bijvoorbeeld tijdens studiedagen.
 • De Dunamare-kwaliteitsprofielen combineren externe normen, zoals het Bestuursakkoord en het nieuwe inspectiekader, met onze eigen ambities.
 • Kwaliteitsprofielen zijn voor elke school hetzelfde, maar per schoolverschillen de prioriteiten. Maatwerk dus.
 • De kwaliteitsprofielen zijn ambitieus, maar realistisch. We hebben goed opgeleide mensen in huis, met veel kennis en ervaring. Samen kunnen we het waarmaken.
 • We zoeken de verbinding, of dat nu is tussen leraar en leerling, team en schoolleiding en/of schoolleiding en het CvB. We bundelen onze krachten in gezamenlijke betrokkenheid.
 • De kwaliteitsprofielen vormen de leidraad voor schoolplannen, jaarplannen, teamplannen, voortgangsgesprekken, functionerings- en beoordelingsgesprekken, en meer. Ze zijn volledig geïntegreerd in onze dagelijkse praktijk en zorgen ervoor dat er planmatig en cyclisch wordt gewerkt aan het verbeteren van de onderwijskwaliteit.

Informatie over veel kwaliteitsindicatoren is terug te vinden op www.scholenopdekaart.nl. Op deze website kan per school informatie over bijvoorbeeld slagingspercentages of de waardering door leerlingen en ouders worden teruggevonden.

Goed bestuur

Dunamare kent een decentrale bestuursfilosofie en het mandaat van onze directeuren en rectoren is ruim. Beslissingen worden dus zoveel mogelijk daar genomen waar ze effect hebben: in de school, in het team, in de klas. Het College van Bestuur (CvB) is eindverantwoordelijk voor de scholen en de stichting en ontwikkelt de groepsstrategie. Daarbij is dit de centrale vraag: hoe kunnen wij onze medewerkers zo goed mogelijk ondersteunen tijdens de tocht van goed naar geweldig? Het antwoord is niet altijd hetzelfde. Toch zijn de volgende elementen steevast onderdeel:

  • We zoeken de verbinding, werken samen en delen kennis en kunde.
  • We leggen bovenal de focus op het verbeteren van de onderwijskwaliteit.
  • We koesteren de cirkel van vertrouwen. Alle medewerkers krijgen ons vertrouwen en bevestigen dat door verantwoording af te leggen. Vertrouwen en verantwoording voeden elkaar.
  • Problemen vegen we niet onder het tapijt. We benoemen ze, zodat we ze kunnen tackelen.
  • Onze bedrijfsvoering is transparant, conform de Code Goed Onderwijsbestuur.
  • Het Dunamare Bestuurs- en Servicebureau werkt vraaggericht en neemt scholen praktische taken uit handen, zodat zij zich kunnen concentreren op onderwijskwaliteit.
  • Het CvB investeert in goed werkgeverschap. En investeert in de (loopbaan)ontwikkeling van onze medewerkers.
  • Het bestuur voert een open dialoog met medewerkers, onder andere via:
   • kwaliteitsgroepen die beleid ontwikkelen op actuele thema’s en vakgebieden;
   • voortgangsgesprekken, met de Dunamare kwaliteitsprofielen als leidraad.

 

Goed werkgeverschap

Dunamare wil een van de beste werkgevers van Nederland zijn. Dat betekent onder andere dat wij investeren in de ontwikkeling van al onze medewerkers. Door de capaciteiten en competenties van onze medewerkers te versterken, kunnen zij op hun beurt alles uit een leerling halen wat erin zit. Professionele ontwikkeling en onderwijskwaliteit gaan hand in hand. De Dunamare Academie speelt daarbij een centrale rol. 

Goed werkgeverschap betekent ook dat er een strategisch en eenduidig personeelsbeleid is. Daarin is veel aandacht voor het loopbaanperspectief van iedere bestaande of potentiële medewerker, met een hoge mate van mobiliteit binnen de groep als geheel. Passend bij persoonlijke mogelijkheden en drijfveren, en ten dienste van de onderwijskwaliteit. We zorgen voor aantrekkelijke primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden. Maar ook voor een veilige en inspirerende werkomgeving, waarmee we getalenteerde mensen aan ons weten te binden en blijven boeien.

Bestuursprotocollen en -reglementen

Dunamare Onderwijsgroep wil een goede en onderscheidende onderwijswerkgever zijn. Goed werkgeverschap impliceert ook goed werknemerschap. Dat betekent dat we een beroep doen op onze medewerkers om te handelen naar de afspraken die we met elkaar hebben gemaakt. Dunamare Onderwijsgroep hecht bovendien veel belang aan goed bestuur en leeft naar de letter én de geest van de Code Goed Onderwijsbestuur. Dunamare Onderwijsgroep onderschrijft het belang van deze code en past deze ook toe. De afgelopen jaren zijn een aantal protocollen en reglementen geactualiseerd en in werking getreden. We hechten een groot belang aan de inhoud van deze protocollen en reglementen en aan de naleving ervan. U kunt ze hieronder downloaden (in PDF).

Algemene klachtenregeling

Integriteitscode Dunamare Onderwijsgroep (met gedragscode social media als bijlage)

Klokkenluidersregeling Dunamare Onderwijsgroep

Privacyreglement verwerking personeelsgegevens Dunamare Onderwijsgroep

Protocol schorsing en verwijdering

Bestuursreglement 2016

Reglement RvT – 2016

Statuten Dunamare