Missie

Dunamare Onderwijsgroep is er om scholen te laten groeien tot het beste dat zij kunnen zijn. Zodat iedere leerling optimaal kan groeien. Kennisoverdracht, persoonlijke ontwikkeling en voorbereiding op deelname in de maatschappij staan centraal. Door talenten in de volle breedte te ontwikkelen en onze leerlingen op te leiden tot competente mensen die zich bewust zijn van onze democratische en maatschappelijke basiswaarden. Mensen die de wereld met open vizier tegemoet treden, met respect en vertrouwen. Die kunnen ondernemen, onderzoeken en overtuigen.

Goed onderwijs voor elke leerling.

Visie

Om uit iedere leerling het beste naar boven te halen, is onderwijskwaliteit voor Dunamare Onderwijsgroep het belangrijkste speerpunt. Goed bestuur en goed werkgeverschap zijn essentiële voorwaarden om geweldig onderwijs mogelijk te maken. Het is onze ambitie om een onderscheidende onderwijswerkgever te zijn in Nederland, zodat we toptalent kunnen aantrekken en kunnen vasthouden.

School is een veilige plek met persoonlijke aandacht voor ieder kind.

Organisatie

Dunamare Onderwijsgroep bestaat uit 24 scholen voor voortgezet onderwijs. De scholen beslaan het hele spectrum van praktijkonderwijs tot gymnasium. Ze zijn te vinden in de regio’s Haarlem, Haarlemmermeer, IJmond, Uithoorn en Harlingen. Ruim 1.600 Dunamare collega’s doen er alles aan om zo goed mogelijk onderwijs te bieden aan zo’n 13.500 leerlingen.

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht (RvT) houdt toezicht op het beleid van het College van Bestuur (CvB) en de algemene gang van zaken. De RvT benoemt de leden van het CvB, stelt statuten en reglementen vast en treedt op als klankbord voor het CvB. Daarnaast stelt de RvT samen met het CvB de organisatiedoelen vast en bewaakt zij het realiseren daarvan.

De Raad van Toezicht bestaat uit:

 • Mevr. T. Huizinga, voorzitter
 • Mw. T. Triezenberg
 • Mw. F.C. Azimullah
 • Dhr. M.J. Hartvelt
 • Mevr. A.M. Mur
 • Dhr. W.H.J. Passtoors
 • Dhr. S.R.C. Meijers, vice-voorzitter
College van Bestuur

Het College van Bestuur (CvB), benoemd door de Raad van Toezicht, is eindverantwoordelijk voor de scholen en de stichting. Het CvB ontwikkelt ook de groepsstrategie.

De focus van het CvB ligt op het verder verbeteren van onze onderwijskwaliteit. In samenspraak met de scholen heeft het CvB onze strategische agenda vastgesteld, handelend vanuit de kernwaarden van Dunamare: uitdagend, professioneel, ambitieus en inlevend. Daarin gaan wij verder dan wat de wet en onderwijsinspectie ons opdragen. Dunamare-scholen zijn voor de brede talentontwikkeling van iedere leerling écht van toegevoegde waarde. Samen gaan wij ‘van goed naar geweldig’.

albert-strijker jan-rath

Het College van Bestuur bestaat uit Albert Strijker (links) en Jan Rath

Het CvB werkt niet expliciet met portefeuilles omdat daarmee meer recht wordt gedaan aan de integrale verantwoordelijkheid van het College van Bestuur. Wel is een indeling gemaakt van werkvelden, niet als portefeuilles wel als initiatiefnemer, procesverantwoordelijke en eerste aanspreekpunt. Het bestuur heeft daarnaast roulerend voor twee jaar de verschillende scholen in portefeuille.

Albert Strijker is voorzitter van het CvB en richt zich daarnaast extra op de werkvelden financiën, huisvestiging, ICT en het bestuursbureau. Jan Rath is lid van het CvB en focust extra op personeelsbeleid (zowel strategisch als uitvoerend), daaruit voortvloeiend de Dunamare Academie, de Dunamare Opleidingsschool en het servicebureau.

U kunt het College van Bestuur mailen via bestuurssecretariaat@dunamare.nl.

Directieraad

Alle rectoren en directeuren van onze 24 scholen vormen samen de directieraad. Dit is het belangrijkste adviesorgaan van het College van Bestuur (CvB). De directieraad overlegt gemiddeld zes keer paar jaar om de onderwijskwaliteit verder te verbeteren, ervaring en kennis met elkaar te delen en actuele onderwerpen uit te diepen. Daarnaast zijn er één- en tweedaagse bijeenkomsten om thema’s verder uit te diepen.

GMR

Iedere school heeft een medezeggenschapsraad (MR). Maar Dunamare Onderwijsgroep heeft ook een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR). In de GMR zitten zowel medewerkers, ouders als leerlingen die op deze manier actief betrokken zijn bij het ontwikkelen van ons beleid.

Samenstelling: T. Bosma (voorzitter), A. van Rij (secretaris), K. Anthoni, E. Laarhoven, G. Pieters, F. de Koning, N. Spencer-Maters, R. Stet, V. Kunst, M. de Meijere, J. van de Sande, C. Smit, J. Thomassen, I. Hoppe

De GMR houdt zich bezig met zaken die voor een groot deel van onze scholen van belang zijn. In de vergaderingen komen onderwerpen aan bod waarbij de GMR advies- of instemmingsrecht heeft. Het gaat dan bijvoorbeeld om de begroting, de klachtenregeling, het protocol schorsing en verwijdering of de elektronische informatie- en communicatieregeling. Het College van Bestuur informeert de GMR over belangrijke ontwikkelingen binnen Dunamare. Bovendien is één keer per jaar een delegatie van de Raad van Toezicht aanwezig bij een GMR-vergadering.

Download hier het Medezeggenschapsstatuut Dunamare Onderwijsgroep

Klik hier om naar de website van de GMR te gaan.

Bestuurs- en Servicebureau

De medewerkers van het Bestuurs- en Servicebureau ondersteunen met hun specialistische kennis de scholen op verschillende manieren. Denk daarbij aan onderwijskwaliteit, financiën, ICT, communicatie, HR, inkoop en huisvesting. Regelmatig onderzoeken we hoe het Bestuurs- en Servicebureau onze 24 scholen nog beter kan ondersteunen. Want door de scholen een aantal praktische en specialistische zaken uit handen te nemen, krijgen zij de ruimte om zich volledig te richten op het allerbelangrijkste: goed onderwijs voor iedere leerling.

Organigram

Kernwaarden

Dunamare Onderwijsgroep is meer dan een naam. Het is een verbindende factor tussen 24 verschillende scholen. Dunamare Onderwijsgroep heeft een uitgesproken karakter, samen te vatten in vier kernwaarden:

 • ambitieus
 • professioneel
 • uitdagend
 • inlevend

Vanuit deze kernwaarden werken alle medewerkers, lesgevend en ondersteunend, op de verschillende scholen.

Thema’s

Onze kernwaarden vertellen wie we zijn. Onze thema’s maken duidelijk wat we belangrijk vinden. Bij Dunamare staan drie thema’s centraal:

 • Onderwijskwaliteit
 • Goed bestuur
 • Goed werkgeverschap

Dunamare Onderwijsgroep staat voor de talentontwikkeling van iedere leerling. De ambitie van de scholen binnen Dunamare reikt dan ook verder dan uitsluitend voldoen aan wet- en inspectietoetsing.

Dunamare-scholen zijn voor de brede talentontwikkeling van iedere leerling écht van toegevoegde waarde. Samen gaan wij ‘van goed naar geweldig’. De primaire focus binnen Dunamare ligt dan ook op de onderwijskwaliteit, in de overtuiging dat het altijd beter kan. Onze twee andere pijlers, goed bestuur en goed werkgeverschap, staan ten dienste van de onderwijskwaliteit.

Bekijk hier het koersplan van Dunamare Onderwijsgroep.

Klik hier en bekijk de filmpjes waarin we laten zien wat een aantal collega’s binnen onze onderwijsgroep doen om voorbij goed te komen, dichterbij geweldig. Luister naar hun verhalen en laat u inspireren.

Onderwijskwaliteit

Omdat wij staan voor de talentontwikkeling van iedere leerling, moeten we optimaal onderwijs bieden, toegespitst op individuele wensen en mogelijkheden. Bij Dunamare is onderwijskwaliteit dan ook verreweg het belangrijkste thema.

De normen die de Inspectie stelt, zien we als een taakstellend minimum. Onze ambitie reikt verder, we gaan tenslotte ‘van goed naar geweldig’. Maar hoe ziet optimaal onderwijs volgens Dunamare er nu eigenlijk uit? En wat betekent dat voor ons dagelijks handelen? Om die vraag zo concreet mogelijk te beantwoorden, zijn de Dunamare-kwaliteitsprofielen ontwikkeld. Daarbij maken we onderscheid naar les-, school- en bestuursniveau.

Dit zijn de uitgangspunten van de Dunamare-kwaliteitsprofielen:

 • We redeneren altijd vanuit ons doel, brede talentontwikkeling van iedere leerling. Waarom zijn we er, hoe vullen we onze rol in en wat doen we om ons doel te bereiken?
 • De kwaliteitsprofielen vormen de basis voor een voortdurende open dialoog. We denken samen na over waar we staan, waar we kunnen verbeteren en wat we daarvoor nodig hebben. Bijvoorbeeld tijdens studiedagen.
 • De Dunamare-kwaliteitsprofielen combineren externe normen, zoals het Bestuursakkoord en het nieuwe inspectiekader, met onze eigen ambities.
 • Kwaliteitsprofielen zijn voor elke school hetzelfde, maar per schoolverschillen de prioriteiten. Maatwerk dus.
 • De kwaliteitsprofielen zijn ambitieus, maar realistisch. We hebben goed opgeleide mensen in huis, met veel kennis en ervaring. Samen kunnen we het waarmaken.
 • We zoeken de verbinding, of dat nu is tussen leraar en leerling, team en schoolleiding en/of schoolleiding en het CvB. We bundelen onze krachten in gezamenlijke betrokkenheid.
 • De kwaliteitsprofielen vormen de leidraad voor schoolplannen, jaarplannen, teamplannen, voortgangsgesprekken, functionerings- en beoordelingsgesprekken, en meer. Ze zijn volledig geïntegreerd in onze dagelijkse praktijk en zorgen ervoor dat er planmatig en cyclisch wordt gewerkt aan het verbeteren van de onderwijskwaliteit.

Informatie over veel kwaliteitsindicatoren is terug te vinden op www.scholenopdekaart.nl. Op deze website kan per school informatie over bijvoorbeeld slagingspercentages of de waardering door leerlingen en ouders worden teruggevonden.

Goed bestuur

Dunamare kent een decentrale bestuursfilosofie en het mandaat van onze directeuren en rectoren is ruim. Beslissingen worden dus zoveel mogelijk daar genomen waar ze effect hebben: in de school, in het team, in de klas. Het College van Bestuur (CvB) is eindverantwoordelijk voor de scholen en de stichting en ontwikkelt de groepsstrategie. Daarbij is dit de centrale vraag: hoe kunnen wij onze medewerkers zo goed mogelijk ondersteunen tijdens de tocht van goed naar geweldig? Het antwoord is niet altijd hetzelfde. Toch zijn de volgende elementen steevast onderdeel van de oplossing:

  • We zoeken de verbinding, werken samen en delen kennis en kunde.
  • We leggen bovenal de focus op het verbeteren van de onderwijskwaliteit.
  • We koesteren de cirkel van vertrouwen. Alle medewerkers krijgen ons vertrouwen en bevestigen dat door verantwoording af te leggen. Vertrouwen en verantwoording voeden elkaar.
  • Problemen vegen we niet onder het tapijt. We benoemen ze, zodat we ze kunnen tackelen.
  • Onze bedrijfsvoering is transparant, conform de code voor good governance.
  • Het Dunamare Bestuurs- en servicebureau werkt vraaggericht en neemt scholen praktische taken uit handen, zodat zij zich kunnen concentreren op onderwijskwaliteit.
  • Het CvB investeert in goed werkgeverschap. En investeert in de (loopbaan)ontwikkeling van onze medewerkers.
  • Het bestuur voert een open dialoog met medewerkers, onder andere via:
   • kwaliteitsgroepen die beleid ontwikkelen op actuele thema’s en vakgebieden;
   • voortgangsgesprekken, met de Dunamare kwaliteitsprofielen als leidraad.

Bekijk hier het jaarverslag van onze onderwijsgroep over het kalenderjaar 2015.

Goed werkgeverschap

Dunamare wil een van de beste werkgevers van Nederland zijn. Dat betekent onder andere dat wij investeren in de ontwikkeling van al onze medewerkers. Door de capaciteiten en competenties van onze medewerkers te versterken, kunnen zij op hun beurt alles uit een leerling halen wat erin zit. Professionele ontwikkeling en onderwijskwaliteit gaan hand in hand. De Dunamare Academie speelt daarbij een centrale rol. Ga naar de website van de Dunamare Academie voor meer informatie.

Goed werkgeverschap betekent ook dat er een strategisch en eenduidig personeelsbeleid is. Daarin is veel aandacht voor het loopbaanperspectief van iedere bestaande of potentiële medewerker, met een hoge mate van mobiliteit binnen de groep als geheel. Passend bij persoonlijke mogelijkheden en drijfveren, en ten dienste van de onderwijskwaliteit. We zorgen voor aantrekkelijke primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden. Maar ook voor een veilige en inspirerende werkomgeving, waarmee we getalenteerde mensen aan ons weten te binden en blijven boeien.

Bestuursprotocollen en -reglementen

Het voortgezet onderwijs kent een ‘code goed onderwijsbestuur’ (ofwel good governance). Deze code gaat over de manier waarop de leden van de VO-raad invulling geven aan het bestuur van hun instellingen. Dunamare Onderwijsgroep onderschrijft het belang van deze code en past deze ook toe. Het College van Bestuur van Dunamare Onderwijsgroep heeft in februari 2017 instemming verleend aan geactualiseerde versies van de Algemene Klachtenregeling, de Integriteitscode (met gedragscode social media als bijlage), het Protocol schorsing en verwijdering, de Klokkenluidersregeling en het Privacyreglement verwerking personeelsgegevens. Dunamare Onderwijsgroep hecht een groot belang aan de inhoud van deze protocollen en reglementen en aan de naleving ervan. U kunt ze hieronder downloaden (in PDF).

Algemene klachtenregeling Dunamare Onderwijsgroep
Integriteitscode Dunamare Onderwijsgroep (met gedragscode social media als bijlage)
Klokkenluidersregeling Dunamare Onderwijsgroep
Privacyreglement verwerking personeelsgegevens Dunamare Onderwijsgroep
Protocol schorsing en verwijdering Dunamare Onderwijsgroep