De organisatie

Dunamare bestaat uit 24 heel diverse scholen voor voortgezet onderwijs. Onze scholen zijn in de regio’s Haarlem, Haarlemmermeer, IJmond, Uithoorn en Harlingen. Ruim 1.700 Dunamare-collega’s zetten zich in voor kwalitatief sterk onderwijs dat het beste haalt uit de bijna 14.000 leerlingen.

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht (RvT) controleert het beleid van het College van Bestuur (CvB) en ziet toe op de algemene gang van zaken binnen in de stichting. De RvT werkt – naast de rol van toezichthouder – ook als klankbord van het CvB en keurt de reglementen, beleidsplannen en begrotingen goed. Verder stelt de RvT, op voorstel van het CvB, de strategische organisatiedoelen vast en bewaakt de uitvoering. De Code ‘Goed Onderwijsbestuur’ vormt de leidraad voor bestuur, toezicht en verantwoording.

De Raad van Toezicht bestaat uit:

  • Dhr. R.H. Dubbeldeman, voorzitter

  • Dhr. R.K. van Rijn, vicevoorzitter
  • Dhr. S. Haringa

  • Mw. J.S. Duttenhofer

  • Dhr. B. Gün
  • Mw. D. Nelisse

(De foto is genomen op het Technisch College Velsen)

Persoon

College van Bestuur

Henk Post en April van Loenen vormen samen het College van Bestuur (CvB). Zij vormen het bevoegd gezag en zijn eindverantwoordelijk voor het bestuur van de stichting en voor elk van de 24 scholen.

Het CvB ontwikkelt de strategie voor de onderwijsgroep, met als belangrijkste doel de brede talentontwikkeling van elke leerling én elke medewerker te optimaliseren. En daarmee dus de onderwijskwaliteit. Het CvB werkt niet met portefeuilles, omdat dat geen recht doet aan de integrale en dus gedeelde verantwoordelijkheid. Wel verdelen de beide leden onderling de 24 scholen en een aantal werkvelden, waarbinnen zij optreden als initiatiefnemer, procesverantwoordelijke en eerste aanspreekpunt.

Je kunt contact opnemen met het College van Bestuur door een e-mail te sturen naar: bestuurssecretariaat@dunamare.nl.

Persoon

Directieteam

Alle rectoren en directeuren van onze 24 scholen vormen samen met de stafhoofden het Directieteam. Dit is het belangrijkste adviesorgaan van het College van Bestuur (CvB). Het Directieteam komt gemiddeld zes keer per jaar samen om bovenschools beleid te ontwikkelen, de strategische agenda uit te voeren, de onderwijskwaliteit blijvend te verbeteren, kennis en ervaring met elkaar te delen en van gedachten te wisselen over actuele onderwerpen. Daarnaast zijn er bijeenkomsten waarbij specifieke strategische thema’s op de agenda staan.

De directeuren hebben, ondersteund door de stafhoofden, drie kwaliteitsgroepen ingesteld om gericht aandacht te kunnen geven aan actuele thema’s en vakgebieden:

  • HR

  • Onderwijs en Kwaliteit

  • Financiën en Facilities

Daarnaast komen directeuren, rectoren, stafhoofden en College van Bestuur een aantal keer per jaar bijeen in platforms per schoolsoort en platforms per regio.

Persoon

GMR

Naast medezeggenschap op de individuele scholen, is er binnen Dunamare onderwijs ook een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR). De GMR is schooloverstijgend en bestaat uit medewerkers, ouders en leerlingen die daarmee actief betrokken zijn bij het ontwikkelen van ons beleid.

Samenstelling schooljaar 2022-2023:

Namens de oudergeleding: Bernard Komdeur, Fred Oudemast, Noor Waardijk (voorzitter) en Marcel van der Worp. Namens de leerlinggeleding: Wessel Flaskamp, David Kamps en Tim Maradiaga Rosales.

Namens de personeelsgeleding: Michel Frijns, Angeliek Schotvanger, Linda Visser, Stef Maas, Wesley van der Knaap, Midas Koops en Floris de Vries (secretaris).

De GMR houdt zich bezig met zaken die voor alle, of een groot deel van onze scholen, van belang zijn. Het gaat om onderwerpen waarbij de GMR advies- of instemmingsrecht heeft. Denk bijvoorbeeld aan de begroting, de klachtenregeling, het HR-beleid of de elektronische informatie- en communicatieregeling.

Persoon

Bestuurs- en Servicebureau

Het Bestuurs- en Servicebureau (BSB) biedt expertkennis en ondersteunt de scholen. De collega’s van het BSB ontwikkelen beleid voor heel Dunamare. Ook werken ze aan concrete aanpakken voor onderwijskwaliteit, HR, facilitaire zaken, financiën en communicatie. Dat doen ze door interdisciplinair samen te werken met de scholen. De mooiste oplossingen komen immers samen tot stand.

De BSB-professionals weten wat er in de scholen speelt en kunnen gemakkelijk schakelen met de schoolleiders en schoolmedewerkers. Vanuit een sterke kwaliteitscultuur dragen ze doelgericht en systematisch bij aan onze onderwijsambities. De Dunamare-visie is daarbij de leidraad – het BSB bewaakt en toetst continu of de werkzaamheden hier nog op aansluiten.

Dunamare werkt volgens de Code Goed Onderwijsbestuur, een branche-eigen invulling van good governance.

Organogram Dunamare onderwijsgroep

Wij zijn Dunamare

Bij Dunamare geloven we dat je het best tot je recht komt als je kunt werken vanuit je eigen kracht. En ook dat we elkaar versterken. Niet alleen binnen de school, maar ook met de collega’s van de andere scholen en het Bestuurs- en Servicebureau. Hierdoor bieden we onze leerlingen het beste onderwijs. Samen zijn wij Dunamare.