De organisatie

Dunamare Onderwijsgroep bestaat uit 22 scholen voor voortgezet onderwijs. Van praktijkonderwijs tot gymnasium. Onze scholen zijn te vinden in de regio’s Haarlem, Haarlemmermeer, IJmond, Uithoorn en Harlingen. Ruim 1.700 Dunamare collega’s doen er alles aan om zo goed mogelijk onderwijs te bieden aan bijna 14.000 leerlingen.

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht (RvT) controleert het beleid van het College van Bestuur (CvB) en ziet toe op de algemene gang van zaken binnen in de stichting. De RvT werkt – naast de rol van toezichthouder – ook als klankbord van het CvB en keurt de reglementen, beleidsplannen en begrotingen goed. Verder stelt de RvT, op voorstel van het CvB, de strategische organisatiedoelen vast en bewaakt de uitvoering. De Code ‘Goed Onderwijsbestuur’ vormt de leidraad voor bestuur, toezicht en verantwoording.

De Raad van Toezicht bestaat uit:

  • Mw. J.C. Huizinga, voorzitter

  • Dhr. R.H. Dubbeldeman, vicevoorzitter

  • Mw. T.J. Triezenberg

  • Mw. F.C. Azimullah

  • Dhr. S. Haringa

  • Dhr. R.K. van Rijn

  • Mw J.S. Duttenhofer

Persoon

College van Bestuur

Henk Post en April van Loenen vormen samen het College van Bestuur (CvB). Zij vormen het bevoegd gezag en zijn eindverantwoordelijk voor het bestuur van de stichting en voor elk van de 22 scholen.

Het CvB ontwikkelt de strategie voor de onderwijsgroep, met als belangrijkste doel de brede talentontwikkeling van elke leerling én elke medewerker te optimaliseren. En daarmee dus de onderwijskwaliteit. Het CvB werkt niet met portefeuilles, omdat dat geen recht doet aan de integrale en dus gedeelde verantwoordelijkheid. Wel verdelen de beide leden onderling de 22 scholen en een aantal werkvelden, waarbinnen zij optreden als initiatiefnemer, procesverantwoordelijke en eerste aanspreekpunt.

Je kunt contact opnemen met het College van Bestuur door een e-mail te sturen naar: bestuurssecretariaat@dunamare.nl.

Persoon

Directieraad

Alle rectoren en directeuren van onze 22 scholen vormen samen met de stafhoofden de Directieraad. Dit is het belangrijkste adviesorgaan van het College van Bestuur (CvB). De Directieraad komt gemiddeld zes keer per jaar samen om bovenschools beleid te ontwikkelen, de strategische agenda uit te voeren, de onderwijskwaliteit blijvend te verbeteren, kennis en ervaring met elkaar te delen en van gedachten te wisselen over actuele onderwerpen. Daarnaast zijn er bijeenkomsten waarbij specifieke strategische thema’s op de agenda staan.

De directeuren hebben, ondersteund door de stafhoofden, drie kwaliteitsgroepen ingesteld om gericht aandacht te kunnen geven aan actuele thema’s en vakgebieden:

  • Onderwijs

  • Goed bestuur

  • Goed werkgeverschap

Daarnaast komen directeuren, rectoren, stafhoofden en College van Bestuur een aantal keer per jaar bijeen in platforms per schoolsoort en platforms per regio.

Persoon

GMR

Naast medezeggenschap op de individuele scholen, is er binnen Dunamare Onderwijsgroep ook een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR). De GMR is schooloverstijgend en bestaat uit medewerkers, ouders en leerlingen die daarmee actief betrokken zijn bij het ontwikkelen van ons beleid.

Samenstelling schooljaar 2021-2022:

Namens de oudergeleding: Gertjan Nederbragt (voorzitter), Roos Schulte, Noor Waardijk en Marcel van der Worp. Namens de leerlinggeleding: Wessel Flaskamp, David Kamps, Tim Maradiaga Rosales en Andrei Nikolaev.

Namens de personeelsgeleding: Michel Frijns, Koen Anthoni, Ciska Smit, Richard Stet, Angeliek Schotvanger, Linda Visser, Stef Maas en Wesley van der Knaap.

De GMR houdt zich bezig met zaken die voor alle, of een groot deel van onze scholen, van belang zijn. Het gaat om onderwerpen waarbij de GMR advies- of instemmingsrecht heeft. Denk bijvoorbeeld aan de begroting, de klachtenregeling, het HR-beleid of de elektronische informatie- en communicatieregeling.

Persoon

Bestuurs- en Servicebureau

Het Bestuurs- en Servicebureau ondersteunt de scholen en het CvB op het gebied van onderwijskwaliteit, financiën, HR, ICT, communicatie, huisvesting en inkoop. Het servicebureau ‘ontzorgt’ de scholen door een aantal praktische zaken uit handen te nemen. Het bestuursbureau ondersteunt het CvB en de Directieraad bij de vormgeving en uitvoering van de strategische agenda.

Organogram