9 februari 2024

Dunamare-bijeenkomst met externe partners groot succes

Wat kunnen wij doen met de adviezen uit het rapport ‘later selecteren, beter differentiëren'? Hoe zorgen we binnen onze regio voor gelijke kansen? En hoe helpen we onze leerlingen om een plek te vinden in de samenleving? Deze vragen stonden gisteren onder meer centraal tijdens onze bijeenkomst over het onderwijs in de regio. April van Loenen en Henk Post van het College van Bestuur én leden van de Raad van Toezicht van Dunamare onderwijs gingen met externe partners in gesprek.

Rond de klok van twee druppelden wethouders, bestuurders van de Samenwerkingsverbanden, leden van medezeggenschapsraden en directeuren en bestuurders van het primair en voortgezet onderwijs, mbo en hbo binnen. Op uitnodiging van de Raad van Toezicht kwam iedereen bijeen om samen met het College van Bestuur van gedachten te wisselen over gelijke kansen in het onderwijs. Het rapport ‘Later selecteren, beter differentiëren’ dat is uitgebracht door de Onderwijsraad, vormde hierbij het uitgangspunt. Henk Post: “Bij Dunamare onderwijs zien we het als onze opdracht om kwalitatief goed onderwijs te bieden. Onderwijs met kansen voor álle leerlingen.”

Gesprekstafels

Na de opening van Rob Dubbeldeman, voorzitter van de Raad van Toezicht, ging het College van Bestuur nader in op het rapport. Er werd onder andere stilgestaan bij de landelijke vraag, de bijdrage van Dunamare onderwijs en de samenwerking binnen de regio. Hierna was het tijd om dieper in te gaan op de thematiek. Aan drie gesprekstafels bespraken de genodigden de vragen die vooraf waren opgesteld door de leden van de Raad van Toezicht. De belangrijkste bevindingen werden vervolgens met elkaar uitgewisseld. De raad was zeer tevreden: “Dunamare kan als grote onderwijsgroep in de regio een voortrekkersrol spelen. Deze bijeenkomst was zinvol, inspirerend en smaakt naar nog meer samenwerking met de regio!”

Samenwerken in de regio

Henk Post: “Bij Dunamare staan goed onderwijs, samenwerken in de regio en werken vanuit richting, ruimte en rekenschap centraal. Deze thema’s hebben we ook beschreven in onze strategische koers. Het is enorm zinvol om hierover met elkaar in gesprek te zijn én te blijven. Vandaag zijn er vragen gesteld die er écht toe doen en waar we op voort kunnen borduren. Zodat we met elkaar het verschil kunnen maken voor gelijke kansen binnen het Nederlandse onderwijs.”