Op 5 en 7 maart vonden op het Hoofdvaart College en Technisch College Velsen bijeenkomsten plaats met diverse partners uit onderwijs, bedrijfsleven en overheid. Deze bijeenkomsten dienden als aftrap voor de structurele samenwerking die de partijen met elkaar aangaan in het kader van de regeling Sterk Techniekonderwijs. Met deze samenwerking willen de scholen een hoger percentage leerlingen bereiken dat kiest voor een technische vervolgstudie en tenslotte een technische functie op de arbeidsmarkt. Op jaarbasis komt hiervoor landelijk gemiddeld 100 miljoen euro aan extra middelen beschikbaar.

Technische vmbo-scholen doen de subsidieaanvraag niet alleen. Zo zoeken de scholen binnen het onderwijs de samenwerking met vo-scholen met een vmbo-t afdeling, mbo en po. Daarnaast is het bedrijfsleven een belangrijke partner in de regionale samenwerking. Een voorwaarde van de regeling is dan ook dat het bedrijfsleven minimaal 10% van het subsidiebedrag bijdraagt. Om die reden hebben op 5 maart in Hoofddorp en op 7 maart in Velsen meerdere regionale bedrijven hun handtekening gezet als startschot van een concrete samenwerking. Ronald Smink, directeur van het Hoofdvaart College, is positief over de hoge opkomst en de opbrengsten van de regionale bijeenkomst op 5 maart: “mensen uit verschillende sectoren zaten bij elkaar aan tafel. Daardoor ontstonden boeiende gesprekken en kwam men tot creatieve oplossingen om technisch onderwijs in het vmbo nog beter te verbinden aan het vervolgonderwijs en de arbeidsmarkt”. Ook de bijeenkomst in Velsen was met ruim 80 aanwezigen uit onderwijs, bedrijfsleven en overheid druk bezocht. In kleine groepjes werd nagedacht over thema’s als techniekpromotie in het basisonderwijs en leerroutes vmbo-mbo.

De technische vmbo-scholen van Dunamare Onderwijsgroep participeren in drie regio’s voor een subsidieaanvraag. In de regio IJmond en Zuid-Kennemerland zijn het Technisch College Velsen (penvoerder), Sterren College, Haarlem College en Maritiem College IJmuiden samen met het Kennemer College hoofdaanvragers van de subsidie van ongeveer 7 miljoen euro. In de regio Haarlemmermeer en Duin- en Bollenstreek Noord gaat het om bijna 5 miljoen euro. In deze regio is het Hoofdvaart College (penvoerder) samen met het Herbert Vissers College en het Fioretti College hoofdaanvrager. De Maritieme Academie Harlingen werkt samen met het AMS Franeker en het CSG Comenius (penvoerder) in de regio Noordwest-Friesland, waar een subsidiebedrag van 5 miljoen euro wordt aangevraagd. Deze regio organiseert op 28 maart een officieel tekenmoment met po, vo, mbo en bedrijfsleven.

De drie regioplannen worden eind maart ingediend, waarna ze getoetst worden door een beoordelingscommissie. In juli horen de scholen of de subsidies toegekend zullen worden.