Drie scholen binnen Dunamare Onderwijsgroep hebben gezamenlijk bijna driehonderdduizend euro overheidssubsidie ontvangen, gericht op professionalisering van docenten en de begeleiding van achterstandsleerlingen. Met deze subsidie krijgen docenten van het Haarlem College, het Sterren College en het Tender College in de periode 2017-2019 extra ruimte binnen hun aanstelling voor het begeleiden van achterstandsleerlingen en voor coachingsactiviteiten.

De drie scholen binnen onze onderwijsgroep zetten het subsidiegeld in voor meerdere thema’s: aanpak van taal- en rekenachterstanden, aanleren van studievaardigheden en sociaal-emotionele vaardigheden, coaching van leraren voor specifieke doelgroepen en ontwikkeltijd om het onderwijsprogramma verder te verbeteren en bij te stellen. De aanpak per school is als volgt:

Het Haarlem College begeleidt leerlingen intensief via Peer2Peer-coaching: sociaal-emotionele ondersteuning om brugklassers wegwijs te maken en ze zich sneller thuis te laten voelen op de school. Brugklassers worden hierbij ondersteund door derdejaarsleerlingen, opgeleid en klaargestoomd voor hun begeleidende rol door docentcoaches. Hiervoor zijn bewust leerlingen geselecteerd die een extra steuntje in de rug nodig hebben en die, door het coachen van hun peers, een groter zelfvertrouwen kunnen ontwikkelen. Verder gebruikt het Haarlem College de subsidie om intercollegiale consultatie een structureel onderdeel te laten zijn van de professionalisering van docenten. Doelstelling is nu dat in 2019 de helft van alle docenten betrokken is bij de intercollegiale consultatie, om zo de leskwaliteit verder te verhogen. Ten slotte zet de school subsidie in voor ontwikkeluren, gericht op het vernieuwd vmbo.

Op het Sterren College komt een grote groep leerlingen met taal- en rekenachterstanden binnen. Alle onderbouwleerlingen met achterstanden op taal en rekenen krijgen daarom intensief begeleiding in steunlessen. De school heeft een pioniersgroep samengesteld met een docent per sectie, om het taalonderwijs schoolbreed te vergroten. De docenten in deze pioniersgroep worden gecoacht door een externe begeleider/adviseur die de docenten schoolt. Bovendien bezoekt de begeleider/adviseur lessen en adviseert hoe de lessen het beste vormgegeven kunnen worden om de taalvaardigheden van alle leerlingen in alle lessen te vergroten. Ook is een rekencoördinator aangesteld die met diverse vaksecties het rekenbeleid op school vormgeeft.

Het Tender College zet de subsidie in voor leerlingen die geen gebruik meer (mogen) maken van de voorzieningen van de taalklas of ISK. Deze leerlingen kunnen door een taalachterstand het reguliere onderwijs niet volgen en raken daardoor vaak gefrustreerd. Het gevaar is dat ze het onderwijs voortijdig verlaten of moeten doubleren. De school richt voor deze doelgroep een aparte taalklas in waar ze minimaal drie uur per dag les krijgen in het leren spreken, schrijven en begrijpen van de Nederlandse taal. De docent die in taalklas lesgeeft en begeleidt, wordt gecoacht door een remedial teacher en de schoolpsychologe, die de lessen observeert en begeleidt. Waar nodig geeft een remedial teacher aan individuele leerlingen een speciale instructie.

Alle drie de scholen hebben een plan van aanpak gemaakt om de extra ondersteuning te borgen, ook na afloop van de subsidietermijn van twee jaar.