Het College van Bestuur van Dunamare Onderwijsgroep heeft de afgelopen periode samen met de schoolleiding van de Paulus Mavo vmbo, Daaf Gelukschool en het Sterren College uitvoerig gesproken over het bundelen van de krachten van de drie vmbo-scholen in Haarlem-Noord. Ook is er veelvuldig gesproken met de medezeggenschapsraden (DMR’s, GMR) van de scholen en andere externe betrokkenen, waaronder het Samenwerkingsverband Zuid-Kennemerland. Alle gesprekken hebben ertoe geleid van het College van Bestuur is gekomen tot onderstaand voorgenomen besluit:

De Paulus Mavo vmbo, Daaf Gelukschool en het Sterren College worden één sterke vmbo-school met een basisberoepsgerichte, kaderberoepsgerichte en de theoretische/gemengde leerweg. De hoofvestiging komt in het schoolgebouw aan het Badmintonpad (nu Sterren College). Daarnaast wordt een kleinschalige nevenvestiging gevestigd op een nader te bepalen locatie in Haarlem-Noord. De nieuwe vmbo-school start op 1 augustus 2020.

Waarom?
Een aantal samenhangende ontwikkelingen vanuit de scholen, het bestuur van Dunamare Onderwijsgroep en de overheid creëert de noodzaak en het momentum om het onderwijs- en ondersteuningsaanbod op de vmbo-scholen in Haarlem-Noord te verbeteren en helder te positioneren. Zo is er op een aantal scholen een gebrek aan keuze uit de beroepsgerichte profielen, er is een tekort aan plekken voor leerlingen met een ondersteuningsbehoefte die zich (tussentijds) aanmelden. Ook kunnen niet alle leerlingen met een vmbo basisadvies terecht op een school met een sterke zorgstructuur en is er ruimtetekort op onder meer de Paulus Mavo vmbo.

Het beste samengebracht
De nieuwe school is een vmbo-school waarin het beste van de drie scholen bij elkaar wordt gebracht. Zo zal de huidige sterke ondersteuningsstructuur van de Paulus Mavo vmbo en van de Daaf Gelukschool leidend zijn bij de inrichting van de nieuwe ondersteuningsstructuur. De kennis en het (beroepsgerichte) vakmanschap op het Sterren College wordt leidend op het gebied van de beroepsgerichte vakken. De prachtige onderwijsresultaten van de Daaf Gelukschool en de Paulus Mavo vmbo zullen een goede impuls geven aan de nieuwe vmbo-school. Daarnaast biedt het Sterren College een brede keuze beroepsprofielen in een prachtig nieuw gebouw met goed geoutilleerde praktijklokalen voor het vmbo. Door deze kennis en kwaliteiten van de scholen te behouden én te bundelen ontstaat er één krachtige nieuwe vmbo-school, met goed onderwijs, veel keuzemogelijkheden en een sterke ondersteuningsstructuur.
Onderwijs op maat en meer ruimte voor ondersteuning
Leerlingen van de Paulus Mavo vmbo en de Daaf Gelukschool kunnen straks in de bovenbouw uit meer beroepsprofielen kiezen dan alleen Economie en Ondernemen omdat het Sterren College al ruimte biedt aan vijf beroepsprofielen: Bouwen, Wonen en Interieur; Groen; Horeca, Bakkerij en Recreatie; Economie en Ondernemen; Zorg en Welzijn. De mogelijkheden voor het invoeren van een beroepsprofiel Dienstverlening en Producten worden onderzocht. Daarnaast is het gebouw aan het Badmintonpad van alle faciliteiten voorzien en leent het gebouw zich bij uitstek voor kleinschaligheid die zo kenmerkend is voor de Paulus Mavo vmbo en de Daaf Gelukschool. Door het ruimere aanbod aan beroepsgerichte programma’s, de goede ondersteuning en een grote hoeveelheid keuzevakken is het bovendien voor de leerlingen mogelijk om een groot deel van hun opleiding zelf samen te stellen, passend bij hun interesses en talenten.

Meer informatie:
Hieronder u een rapportage met een nadere toelichting en de overwegingen die tot het voorgenomen besluit hebben geleid:

Rapportage Herstructurering VMBO Haarlem Noord

Bijlageboek bij rapportage Herstructurering VMBO Haarlem Noord