Klachten- en klokkenluidersregeling

Heeft u als ouder of leerling een klacht over de gang van zaken op school, toetsing of examinering, dan wordt in eerste instantie geprobeerd om op de school, al dan niet met hulp van een intern vertrouwenspersoon, tot een oplossing te komen. Als dit niet lukt, kan de klager zich richten tot het College van Bestuur. Kan de klacht daar niet worden opgelost of weggenomen, dan kan de klacht bij de Landelijke Klachtencommissie worden ingediend.

Om een zorgvuldige, transparante en ondubbelzinnige behandeling van klachten te bevorderen is er een algemene klachtenregeling voor Dunamare Onderwijsgroep ontwikkeld.

Bij een (op redelijke gronden gebaseerd) vermoeden van een misstand binnen Dunamare Onderwijsgroep kan de klokkenluidersregeling geraadpleegd worden in plaats van de algemene klachtenregeling. De regeling biedt een heldere beschrijving van de procedure die gevolgd moet worden wanneer een vermoeden van een misstand bestaat.

Bekijk hier ook het protocol schorsing en verwijdering.